۱۳۸۷ مرداد ۱۹, شنبه

آموزش زبان فرانسه: زمان حال شرطي

زمان حال شرطي

  • ساختن

+ ريشه ي فعل آينده ي ساده

اجزاي پاياني گذشته ي استمراري

Je ser-/ prendr-/pourr-

Tu ir-/ verr-/saur-

...

Ils/ elles voudr-/ aur-/fer-

ais

ais

...

aient


 

  • كاربرد

وجه شرطي براي كاهش دادن شدت يك اظهار استفاده مي‌شود. اين وجه رخدادها را ممكن و نه حتمي معرفي مي‌كند. همچنين از حالت دستوري بودن استنادات، درخواست ها و دستورها مي‌كاهد:

ساكنان روستا را دعوت خواهيم كرد.     On inviterait les gens du village.

بنابراين وجه شرطي براي موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

  • براي بيان درخواست هاي مودبانه:

مايلم مستقيما غذاي اصلي را بخورم.         J'aimerais prendre le plat de résistance directement.

  • براي طرح پيشنهادات و توصيه هاي دوستانه:

نظرتان در مورد خامه ي ماهي آزاد چيست؟        Qu'est- ce que vous diriez d'une mousse de saumon ?

! در اين اظهارات، در بيشتر موارد افعال devoir, pouvoir, aimer, vouloir در وجه التزامي ديده مي‌شوند.

! با تغير دادن لحن و آهنگ صدا، مي‌توان برخي توصيه ها را به سرزنش تبديل كرد:

مي تواني اتاقت را تميز كني!         Tu pourrais ranger ta chambre !

زمان حال شرطي و ساختارهاي فرضيه اي

حال شرطي اجازه ي نظريه پردازي مي‌دهد:

Tu serais bien en responsable de communication.             به عنوان مسئول ارتباطات برازنده خواهي بود.

Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde !             باعث تعجب من است اگر مراجعين زيادي داشته باشيد!

  • مي توان بر اساس يک شرط خيالي يک نتيجه گيري نظري کرد:

(نظريه) نتيجه (شرط) گذشته استمراري + si

Si tu ratais ton bac, nous ne serions pas contents.    اگر در گرفتن ديپلم ناموفق باشي، ما خوشحال نخواهيم بود.

بيشتر بدانيم:

زمان حال شرطي مي‌تواند بيانگر زمان آينده در گذشته باش:

Il a promis à ses parents qu'il leur téléphonerait dès son arrivée.

او به والدينش قول داد که به محض رسيدن به آنها تلفن بزند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرسی خیلی خوب توضیح دادید