۱۳۸۷ مرداد ۱۹, شنبه

آموزش زبان فرانسه: نقل قول غير مستقيم و تطابق زمان ها

نقل قول غير مستقيم و تطابق زمان ها

  • نقل قول غير مستقيم (يا نقل قول گزارشي) توسط افعالي مانند, préciser, confirmer, rapporter, dire) (déclarer que زمان حال در نقل قول مستقيم به گذشته ي استمراري در نقل قول غير مستقيم تبديل مي‌شود:

بايد پزشکت را ببيني.         « Tu dois voir ton médecin »

او به وي گفت که مي‌بايست پزشکش را ببيند. Elle lui a dit qu'il devait voir son médecin →

آينده در نقل قول مستقيم به حال شرطي در نقل قول غير مستقيم تغيير مي‌کند:

من در پايان بعدازظهر باز خواهم گشت.     « Je rentrerai en fin d'après- midi.»

→Il lui a déclaré qu'il rentrerait en fin d'après- midi.

او به وي اعلام کرده است که در پايان بعدازظهر باز مي‌گردد.

  • غالبا لازم است ضماير شخصي، صفات ملکي و قيدهاي زمان را جابجا کرد.
  • اگر شخص کارهاي مختص خود را گزارش دهد، تنها نشانه هاي زماني تغيير مي‌کنند:

من فردا با دوستانم باز خواهم گشت.     Je reviendrai demain avec mes amis.

من به آنان گفته ام که فرداي آنروز با دوستانم بازمي گردم.

→Je leur ai dit que je reviendrais le lendemain avec mes amis.

  • اگر شخص ديگري اعمال را گزارش کند، ضماير، ملکي ها و قيدهاي زمان تغيير خواهند کرد:

من فردا با دوستانم باز خواهم گشت. Je reviendrai demain avec mes amis.

او به آنها گفته است که فرداي آنروز با دوستانش باز مي‌گردد.

Il leur a dit qu'il/ elle reviendrait le lendemain avec ses amis.

! Dans trois jours trois jours plus tard.

پس از سه روز ديگر تا سه روز ديگر

La semaine dernière la semaine précédente.

هفته ي پيش هفته ي گذشته

هیچ نظری موجود نیست: