۱۳۸۷ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

آموزش زبان فرانسه: زمان ها-3

گذشته نقلي بيانگر عملي است در زمان گذشته که پايان پذيرفته است:

-با من ناهار ميخوري؟ - Tu déjeunes avec moi ?

- نه، من (قبلا) ناهار خورده ام. Non, j'ai (déjà) déjeuné.

موريس معامله بدي انجام نداده است. Il n'a pas fait une mauvaise affaire, Maurice.

اين زمان براي گزارش کردن رويدادها بکار مي‌رود:

Les Lemoine sont arrivés à 2 heures et ils ont attendu Maurice. Maurice est arrivé en retard.

لومون ها ساعت 2 رسيدند و منتظر موريس شدند. موريس با تاخير رسيد.

! مي‌توان رويدادهاي گذشته ي نزديک را با مصدر + venire de
گزارش کرد:

لومون ها رسيدند. Les Lemoine viennent d'arriver.

بيشتر بدانيم:

 • زمان گذشته نقلي براي بيان تکرار در گذشته نيز استفاده مي‌شود:

من چهار بار اين فيلم را ديده ام. J'ai vu quatre fois ce filme.

 • گذشته استمراري آغاز و پايان يک عمل را در گذشته بيان نمي کند.
 • اين زمان بيانگر شرايط و حالت
  هاي
  گذشته مي‌باشد:

Il faisait beau et Joseph et Raymond parlaient sur le banc.

هوا خوب بود و ژوف و ريموند روي نيمکت صحبت مي‌کردند.

 • همچنين اين زمان بيانگر عادت هاي گذشته است:

Je créais des logiciels dans une grande entreprise.

من در شرکت بزرگي، برنامه هاي نرم افزاري مي‌نوشتم.

 • مي توان يک آرزو را با گذشته استمراري +
  si
  بيان کرد:

آه اگر پول مي‌داشتم! Ah, si j'avais de l'argent !

آه اگر شما مي‌توانستيد آنها را در روستا نگه داريد. Ah, si vous
pourriez les faire rester au village !


بيشتر بدانيم:

زمان گذشته استمراري مي‌تواند به شيوه اي مودبانه بکار رود؛ در اين صورت ارزش کاهنده خواهد داشت:

ببخشيد مي‌خواستم از شما مطلبي را بپرسم. Excusez- moi ; je voulais vous demander un renseignement.