۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه

آموزش زبان فرانسه: ساختن قيد

ساختن قيدهاي ment

Avec + اسم در برخي حالات معادل قيدي از قيدهاي ment– مي‌باشد؛ قيدهايي كه در حالت كلي از صفت مونث اسم مربوطه ساخته مي‌شوند:

به آرامي = با آرامش avec calme= calmement

شادمانه = با شادي avec joie= joyeusement

ملاحظه كارانه = با ملاحظه avec discrétion = discrètement

! به قيدهايي كه از صفات مذكر پايان يافته -ent و -ant ساخته مي‌شوند، توجه داشته باشيد.

اين قيدها با دو m نوشته مي‌شوند:

avec patience با حوصله (patient) شخص با حوصله = patiemment: همچنين évidemment به طور آشكار, méchamment با

هیچ نظری موجود نیست: