۱۳۸۷ مرداد ۱۹, شنبه

آموزش زبان فرانسه: منفي کردن دوگانه

منفي کردن دوگانه: ni ...ni....

اين ساختار براي مرتبط ساختن دو جزء منفي کاربرد دارد. در اين ساختار ne حفظ مي‌شود.

Je ne tolère ni les asperges ni les herbes.     من نه مارچوبه را تحمل مي‌کنم و نه اين علف را.

Je ne suis ni pessimiste ni optimiste.     من نه بدبين هستم و نه خوشبين.

! Je ne mange pas de poisson, pas de viande.

Je ne mange ni poisson ni viande.

! Moi, je n'aime pas le poisson et je n'aime pas la viande.

Moi, je n'aime ni le poisson, ni la viande.

! بعد از دو فاعل که با ساختار ni ...ni... به هم مربوط شده باشند، فعل به صورت جمع بکار خواهد رفت:

Ni Bernard, ni Corinne ne sont satisfaits de leur soirée d'ouverture.

نه برنارد و نه کورين، از شب بازگشايي شان راضي نيستند.

هیچ نظری موجود نیست: